Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Uzlabot valstu izpratni par tādiem jautājumiem kā skolēnu loma attiecībā uz globālo pilsonību, vides ilgtspējība, sociālā mijiedarbība skolā, jaunu sociālo mediju izmantošana pilsoniskai iesaistei, digitālā pilsonība, kā arī migrācija un daudzveidība.
Atslēgvārdi:

Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Monitorēt 11, 13 un 15-gadīgu skolēnu veselību ietekmējošos paradumus, veselību un labbūtību, t.sk. analizējot tos sociālajā kontekstā.
Atslēgvārdi:

Veselība, skolēni, paradumi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Ummja ezera ekosistēmas pašreizējo stāvokli, lai izvērtētu nepieciešamību veikt apsaimniekošanas pasākumus, kas noteikti dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā (2020. – 2031.gadam), lai aprēķinātu potenciāli iespējamo apsaimniekošanas pasākumu paredzamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz biotopu un tā atsevišķām sastāvdaļām un lai iegūtu bāzes datus ezera stāvokļa izmaiņu turpmākai noteikšanai.
Atslēgvārdi:

Ummja ezers, ekosistēma, apsaimniekošanas pasākumi, dabas daudzveidība, Piejūra

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Iegūt informāciju par Latvijas iedzīvotāju ar veselību saistītām uzvedības izpausmēm, atklāt sabiedrības veselības problēmas, parādīt to ģeogrāfisko un sociāli-demogrāfisko izplatību, kā arī iegūt precīzāku priekšstatu par veselības veicināšanas un izglītības uzdevumiem nākotnē.
Atslēgvārdi:

pieaugušie iedzīvotāji, veselības paradumi, smēķēšana, alkohola lietošana, uztura paradumi, fiziskā aktivitāte, veselības pašvērtējums, veselības aprūpes pieejamība, satiksmes drošība.

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Monitorēt informāciju par liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību 7 un 9 gadus veciem bērniem, skolu vides atbilstību veselīgu paradumu veicināšanai un bērna veselības paradumiem ģimenē.
Uzdevumi: 1) veikt bērnu antropometrisko rādītāju – ķermeņa masas, auguma garuma, vidukļa un gurnu apkārtmēra mērījumus; 2) veikt vecāku aptauju par bērnu uztura un fiziskās aktivitātes paradumiem mājās; 3) aptaujāt skolu administrācijas pārstāvjus par pārtikas produktu pieejamību un fizisko aktivitāšu iespējām Latvijas skolās.
Atslēgvārdi:

Bērni, antropometriskie rādītāji, ķermeņa masa, auguma garums, vidukļa apkārtmērs, gurnu apkārtmērs, paradumi, uzturs, fiziskā aktivitāte, skola, vide, ģimene

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Realizēt piecu epidemioloģisko indikatoru ieviešanu datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai, saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk- ENNUC) prasībām.
Apakšmērķi/ uzdevumi
Papildināt zināšanas par problemātisku narkotiku lietošanu (turpmāk – PDU) Latvijā.
Iegūt datus par PDU portretu un informāciju par riskantu uzvedību narkotiku lietotāju vidū.
Iegūt datus par PDU inficēšanās statusu ar HIV, vīrushepatītu B un vīrushepatītu C, sifilisu.
Atslēgvārdi:

Problemātiska narkotiku lietošana, injicējamo narkotiku lietotāji, riskanta uzvedība, infekciju slimības

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Iegūt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju, kas raksturotu šī brīža sociālo dienestu darbību, aptverot visas sociālā darba procesā iesaistītās puses, t.sk. sociālo dienestu klientus un citus pašvaldību iedzīvotājus, sociālo dienestu vadītājus un sociālā darba speciālistus, pašvaldību domju un administrāciju vadītājus, kā arī sociālo dienestu sadarbības partnerus.
Pētījuma rezultāts ir iegūt situācijas raksturojumu, noslēdzot projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanu, vērtējot izmaiņas jomā, atbilstoši projekta ietvaros veiktajām darbībām.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija (TA)
Pētījuma mērķis:Vispārējais mērķis ir atbalstīt Latviju tās centienos stiprināt institucionālās un administratīvās kapacitātes, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, veicināt sociāli iekļaujošu, zaļu un digitālu pāreju un efektīvi risināt problēmas, kas noteiktas katrai valstij adresētajos ieteikumos, un īstenot Savienības tiesību aktus. Projekta konkrētais mērķis ir atbalstīt Latviju reformu izstrādē, izveidē un īstenošanā, jo īpaši tieslietu modernizācijas jomā un tiešsaistes strīdu izšķiršanas ieviešanā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot smēķēšanas, alkohola, kā arī nelegālo atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību grūtniecības laikā un šo paradumu asociētos faktorus Latvijā, lai plānotu un īstenotu nepieciešamo uz pierādījumiem balstītu profilakses pasākumu apjomu valsts mērogā.
Atslēgvārdi:

Smēķēšana; alkohols; atkarību izraisošas vielas; grūtniecība, valsts pētījumi atkarības

11 - 20 no 3212