Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir novērtēt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbinieku/ speciālistu (pašvaldību darbinieku) darbu reālos darba apstākļos, identificējot darbinieku stiprās un vājās puses, kā arī viņu rīcības atbilstību iestādes klientu apkalpošanas standartiem.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noskaidrot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbinieku/ speciālistu (pašvaldību darbinieku) vajadzības un apmierinātību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noskaidrot reģionālas nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts Darba Inspekcijas (VDI), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbinieku vajadzības un apmierinātību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noskaidrot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) iestāžu darbinieku, kuri strādā ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pieņemtajiem iesniegumiem, vajadzības un apmierinātību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir veikt dažādu sociālekonomisko rādītāju analīzi, izstrādājot pamatojumu jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam un atspoguļojot to sabiedrībai pieejamā un uzskatāmā interaktīvā veidā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Veikt objektīvos kritērijos balstītu neatkarīgu, objektīvu un visaptverošu makroekonomisko un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējumu par vismaz četru iepriekšējo gadu periodu, lai novērtētu esošās makroekonomiskās un budžeta prognozes, un attiecīgi fiskālās plānošanas efektivitāti.
Atslēgvārdi:

Makroekonomika; fiskālā politika; valsts budžets; prognozēšana; ex-post novērtējums

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Mērķis: veikt paplašinātu Latvijas pētniecības diasporas izpēti.
Uzdevumi: iegūt paplašinātus datus no identificētajiem, bet nesasniegtajiem pētniekiem diasporā un izpētīt to sadarbības tīklus.
Atslēgvārdi:

Diaspora, pētnieki

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem abpus autoceļam A1, saglabājot A1 pamatfunkciju TEN-T pamattīkla koridorā. Iegūt risinājumus uzlabojumiem uz A1 un A1 ceļu mezglos. Iegūt risinājumus gājēju/velo plūsmas attīstībai.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem autoceļa P1 tiešā tuvumā.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis ir veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu par 2015. un 2016. gadu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā, veicot padziļinātu rīcībpolitikas un statistikas datu pārskatu izvērtējumu par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā.
Atslēgvārdi:

Nabadzība un sociālā atstumtība; sociālā iekļaušana; iztikas minimums; minimālie ienākumi; nevienlīdzība veselības aprūpē; nevienlīdzības mājokļa pieejamības jomā

41 - 50 no 3057