Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Izvērtēt esošo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir apzināt smēķēšanas izplatību skolēniem vecumā no13-15gadiem, pētīt šo vecuma grupu personīgos paradumus un prognozē smēķēšanas uzsākšanas risku, noskaidrot arī smēķēšanas motivāciju un faktorus, kas ietekmē ar smēķēšanu saistīto gan smēķētāju, gan nesmēķētāju uzvedību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Iegūt informāciju par liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību 7 un 10 gadus veciem bērniem un skolu vides atbilstību veselīgu paradumu veicināšanai. Veicot vecāku anketēšanu, iegūt informāciju par ģimenes uztura paradumiem. Ne tikai pētīt, bet arī monitorēt liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību 7 un 10 gadus veciem bērniem.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izvērtēt sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmu un sniegt priekšlikumus esošā finanšu atbalsta un normatīvā regulējuma pilnveidošanai.
Plānots izvērtēt:
1) sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu efektivitāti;
2) Sociālo uzņēmumu reģistru;
3) administrēšanas modeli;
4) sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas nodarbinātības rezultātus sociālajos uzņēmumos.
Atslēgvārdi:

Sociālais uzņēmums; sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas; nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku nodarbinātība; Sociālo uzņēmumu reģistrs; atbalsta instrumenti

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izpētīt plānošanas periodā esošo atbalsta instrumentu nosacījumus un to iespēju piemērošanu tūrisma nozares attīstībai, konkrēti nākošā plānošanas perioda politikas izstrādei.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izveidot ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izveidot identifikācijas sistēmu, lai novērstu nekvalificētu strādnieku piesaistīšanu būvniecības procesā, tā ceļot būvniecības kvalitāti.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot ārvalstu prakses apkopojumu būvspeciālistu profesionālo kameru darbības principiem, organizatoriskajai struktūrai, kompetencei un pilnvarām, sniegt priekšlikumus iespējamai sistēmai Latvijā un juridisko izvērtējumu.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā, īstenotajiem attīstības procesiem un prioritāri risināmiem uzdevumiem saskaņā ar Liepājas pilsētas Attīstības programmu 2015.-2020.gadam.

Iesniedzējinstitūcija - Liepājas pilsētas Pašvaldības administrācija
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis: Pētījumā “Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” ir analizētas pašvaldības tiesības noteikt regulējumu azartspēļu jomā Līvānu novadā, ievērojot un sabalansējot komersantu tiesības sniegt komercpakalpojumus, indivīda cilvēktiesības brīvi rīkoties ar saviem resursiem un sabiedrības intereses mazināt sociālos un veselības riskus un novērst indivīdu iespējamo atkarību rašanos no azartspēlēm.
Pētījuma ietvaros ir analizēts azartspēļu zāļu un sabiedrisku objektu izvietojums un cilvēku plūsma Līvānu pilsētā, apzinātas iedzīvotāju riska grupas un problemātiskie spēlētāji, azartspēļu jomas pakalpojumu ietekme uz pašvaldības budžetu (ieņēmumi, sociālā budžeta izdevumi atkarību novēršanai un risku profilaksei) un ietekme uz sabiedrības veselību, drošību, uzņēmējdarbības nozarēm (tūrismu), nodarbinātību un Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Pētījumā apskatīta citu Latvijas pašvaldību pieredze atļauju izsniegšanā azartspēļu zāļu atvēršanai savā administratīvajā teritorijā, tiesu nolēmumi, ar azartspēļu problemātiku saistītie pētījumi un publikācijas, Līvānu novada saistošie noteikumi, kā arī valsts politika un valsts normatīvais regulējums.
Balstoties uz pētījuma secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi turpmākajai Līvānu novada domes rīcībai azartspēļu jomas regulēšanā Līvānu novadā.

Iesniedzējinstitūcija - LĪVĀNU NOVADA DOME
Atslēgvārdi:

Azartspēles; izlozes; spēļu zāles

41 - 50 no 3079