Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrojot studējošo kompetenču attīstību galvenos ietekmējošos faktorus un studējošo sniegumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) mērķu sasniegšanai nepieciešamo profesionālo, pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālās un globālās, kā arī pilsoniskās kompetences attīstības dinamiku, izvērtēt Latvijas augstākās izglītības institūciju izglītības piedāvājuma kvalitāti.
Atslēgvārdi:

Augstākās izglītības un zinātnes attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Noteikt pārrobežu sadarbības potenciālos labās prakses piemērus, novērtēt potenciālu un veikt to ekonomisko analīzi atjaunojamo energoresursu attīstības veicināšanai Baltijas jūras reģionā
Atslēgvārdi:

Baltijas jūra, pārrobeža, ekonomika

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Atslēgvārdi:

Tūrisms

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Identificēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem notekūdeņu monitoringā aptveramās ūdens videi bīstamās vielas
Atslēgvārdi:

Attīrīšanas iekārtas, bīstamās vielas, vide

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:VARAM un VVD regulāri saņem sūdzības par ostas darbības rezultātā radīto putekļu piesārņojumu.
Ņemot vērā, ka šajā jomā nepastāv EK līmeņa regulējums, nepieciešams izpēte par citu valstu pieredzi un to kādi tehniskie risinājumi pastāv putekļu piesārņojuma samazināšanā, kā arī kādas ir to izmaksas un tehniskās iespējas tos ieviest Latvijas ostu uzņēmumos. Lai VARAM varētu izstrādāt atbilstošas izmaiņas regulējumā, nepieciešams veikt izpēti par iespējamajiem piesārņojuma samazināšanas pasākumiem.
Atslēgvārdi:

gaisa piesārņojums

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Projekta mērķis ir stiprināt importēto bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzību un kontroli uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas, veicinot sadarbību starp iesaistītajām institūcijām un sagatavojot vadlīnijas nepieciešamajām darbībām.
Atslēgvārdi:

Ķīmiskās vielas, robeža

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Projekta mērķis ir veikt izvērtējumu par esošo B un C kategorijas piesārņojošo darbību iedalījumu un izstrādāt priekšlikumus kritērijiem, kurus varētu izmantot saraksta pārskatīšanai/ atjaunināšanai (piemēram, darbību izslēgšanai, iekļaušanai vai robežsliekšņu izmaiņām), kā arī izstrādāt priekšlikumu jaunam B un C kategorijas darbību sarakstam.
Atslēgvārdi:

Piesārņojums

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Projekta mērķis ir veikt izvērtējumu par īpašām vides prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām un nepieciešamības gadījumā izstrādāt priekšlikumus par vides prasībām, kas būtu iekļaujas Piesārņojuma novēršanas likuma pakārtotajos tiesību aktos.
Atslēgvārdi:

Vides prasības, piesārņojums

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pilnveidot zemes dzīļu ilgtspējīgu izmantošanu. Apkopot informāciju par Latvijas teritorijā iepriekš veikto ģeoloģisko kartēšanu un informāciju par vismaz septiņu Eiropas valstu ģeoloģiskās kartēšanas metodikām.
Atslēgvārdi:

Zemes dzīles, ģeoloģiskā kartēšana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt ziņošanu un statistiku par pārtikas atkritumiem. Veikt pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērīšanu.
Veikt iegūto datu apstrādi un sagatavot ziņojumu par mērījumu rezultātiem.
Atslēgvārdi:

Pārtikas atkritumi

41 - 50 no 3051