Pētniecības un attīstības (P&A) un inovatīvo uzņēmumu datu ieguves un uzskaites sistēmas pilnveidošana Latvijā (2)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Izstrādāt nepieciešamās rekomendācijas P&A un inovatīvo uzņēmumu statistikas datu papildu iegūšanas un pārbaudes iespējām, kas uzlabotu datu kvalitāti un to pilnīgāku atspoguļošanu Latvijas statistikā, samazinot respondentu noslodzi un statistikas iegūšanas izmaksas.
Darba uzdevumi:
1) veikt P&A un inovatīvo uzņēmumu datu iegūšanas procesa pilnu analīzi, identificējot procesus, kuros būtu nepieciešami uzlabojumi;
2) apkopot informāciju par vismaz piecu ES valstu P&A un inovatīvo uzņēmumu datu uzskaites sistēmām, izceļot pozitīvos piemērus;
3) apzināt pašreizējās P&A un inovatīvo uzņēmumu datu ieguves un uzskaites sistēmas nepilnības;
4) īstenot fokusgrupu diskusijas un/vai ideju hakatonu par P&A datu uzskaiti rekomendāciju izstrādei un mērķu sasniegšanai;
5) izvērtēt P&A un inovatīvo uzņēmumu datu ieguves paplašināšanas iespējas no citiem datu avotiem, ne tikai “2-pētniecība” pārskata;
6) izstrādāt priekšlikumus un precīzas rekomendācijas P&A un inovatīvo uzņēmumu datu uzskaites sistēmas pilnveidošanai Latvijā.