Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir apzināt smēķēšanas izplatību skolēniem vecumā no13-15gadiem, pētīt šo vecuma grupu personīgos paradumus un prognozē smēķēšanas uzsākšanas risku, noskaidrot arī smēķēšanas motivāciju un faktorus, kas ietekmē ar smēķēšanu saistīto gan smēķētāju, gan nesmēķētāju uzvedību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Iegūt informāciju par liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību 7 un 10 gadus veciem bērniem un skolu vides atbilstību veselīgu paradumu veicināšanai. Veicot vecāku anketēšanu, iegūt informāciju par ģimenes uztura paradumiem. Ne tikai pētīt, bet arī monitorēt liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību 7 un 10 gadus veciem bērniem.
Veids:
ES fondu finansēts pētījums
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis – 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumu pilsētvidē ieviešanas lietderības un ietekmes izvērtējums, novērtējot ieguldījumu ieviešanas efektivitāti, sasniegto rezultātu lietderību un ietekmi uz nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru (izlases veidā) sociāli – ekonomiskās izaugsmes veicināšanu laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam.
Izvērtējuma uzdevums analizēt 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda 3.DP 3.6. prioritātes ieguldījumus kopā ar jebkuriem citiem saturiski papildinošiem ieguldījumiem pilsētvidē, kas veikti no ES fondiem un citiem finansējuma avotiem. Izvērtējumā analizēti: 1) veikto ieguldījumu rezultāti, ieviešanas mehānisms un ieguldījumu lietderība, 2) veikto ieguldījumu papildinātība, 3) veikto ieguldījumu ietekme uz nacionālas (republikas pilsētu) un reģionālas nozīmes attīstības centru (novadu, izlases veidā) pašvaldību sociāli – ekonomisko izaugsmi. Iespēju robežās analizēti arī 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda ieguldījumi pilsētvidē.
Atslēgvārdi:

Ieguldījumi pilsētvidē; nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centri

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izvērtēt sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmu un sniegt priekšlikumus esošā finanšu atbalsta un normatīvā regulējuma pilnveidošanai.
Plānots izvērtēt:
1) sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu efektivitāti;
2) Sociālo uzņēmumu reģistru;
3) administrēšanas modeli;
4) sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas nodarbinātības rezultātus sociālajos uzņēmumos.
Atslēgvārdi:

Sociālais uzņēmums; sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas; nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku nodarbinātība; Sociālo uzņēmumu reģistrs; atbalsta instrumenti

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izstrādāt pētījumu, kurā veikta fiskālajai plānošanai izmantoto Finanšu ministrijas makroekonomisko un budžeta prognožu ex-post analīze.
Ex-post izvērtējums ir veikts par Finanšu ministrijas sagatavotajām makroekonomiskajām un budžeta prognozēm, izvērtējot to atbilstību faktiskajai izpildei.
Salīdzināšanai tika izmantotas makroekonomiskās un budžeta prognozes, uz kuru pamata ir apstiprināta Stabilitātes programma (t-1) un ir pieņemts gadskārtējais valsts budžeta likums (t-1), un faktiskie izpildes rādītāji (t+1).
Izvērtējums tika veikts par četru gadu laika periodu no 2015. – 2018. gadam t.i. par prognozēm, uz kuru pamata ir izstrādāts 2015. gada valsts budžeta likums, 2016. gada valsts budžeta likums, 2017. gada valsts budžeta likums un 2018. gada valsts budžeta likums.
Pētījums ir ierobežots attiecībā uz prognožu un faktiskās izpildes atšķirību skaitlisko analīzi. Izvērtējuma ietvaros nav paredzēta Finanšu ministrijas prognozēšanas metodoloģijas vai prognožu izstrādes procesu vērtēšana, jo Finanšu ministrija jau praksē nodrošina makroekonomisko un budžeta prognožu metodoloģisko un procesuālo kļūdu analīzi un piemēro attiecīgus risinājumus gadījumos, ja tiek konstatētas būtiskas novirzes starp prognozētajām vērtībām un faktisko izpildi.
Atslēgvārdi:

Makroekonomika; fiskālā politika; valsts budžets

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izpētīt plānošanas periodā esošo atbalsta instrumentu nosacījumus un to iespēju piemērošanu tūrisma nozares attīstībai, konkrēti nākošā plānošanas perioda politikas izstrādei.
Veids:
Pieņemts:
Joma:
Valsts aizsardzības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
Pētījuma mērķis:No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un raksturošana Kazu gravā (Priekuļu novads); uzdevumi – veģetācijas izpēte, raksturošana saistībā ar abiotiskajiem apstākļiem un biotopu izpēte (kartēšana).
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Valsts aizsardzības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
Pētījuma mērķis:No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un raksturošana Kazu gravā (Priekuļu novads); sūnu taksonu identificēšana (saistīts ar 1.punktu – veģetācijas izpēte).
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Patentu valde (LRPV)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas pasākumu efektivitāti.
51 - 60 no 3095