Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis ir veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu par 2015. un 2016. gadu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā, veicot padziļinātu rīcībpolitikas un statistikas datu pārskatu izvērtējumu par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā.
Atslēgvārdi:

Nabadzība un sociālā atstumtība; sociālā iekļaušana; iztikas minimums; minimālie ienākumi; nevienlīdzība veselības aprūpē; nevienlīdzības mājokļa pieejamības jomā

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iesniedzējinstitūcija - Valsts administrācijas skola (VAS)

Veikt salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, apzinot komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli, ar mērķi novērtēt projekta ietekmi.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iesniedzējinstitūcija - Valsts administrācijas skola (VAS)

Mērķis: Veikt salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas jomā, apzinot komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli, ar mērķi novērtēt projekta ietekmi.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis ir novērtēt Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam (turpmāk – programma) ieviešanas efektivitāti (effectiveness) un lietderību (efficiency), kā arī Programmas Komunikācijas stratēģijas ieviešanu.

Izvērtējuma apakšmērķi:
1.Novērtēt Programmas ietvaros apstiprināto projektu:
1.1. teritoriālo pārklājumu;
1.2. iznākumu (outputs) rādītāju ietekmi uz Programmas iznākumu rādītāju sasniegšanu;
1.3. ieguldījumu Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam mērķu sasniegšanā un horizontālo principu piemērošanā.
2.Novērtēt datu pieejamību Programmas ietekmes izvērtējuma nodrošināšanai.
3.Novērtēt Programmā ieviestos vienkāršošanas pasākumus.
4.Novērtēt Programmas Komunikācijas stratēģijas ieviešanu.
5.Sniegt priekšlikumus Programmas ieviešanas efektivizēšanai un ietekmes izvērtējuma veikšanai.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūtu neatkarīgu analīzi par Latvijā latentās noziedzības apmēriem tajās noziedzīgu nodarījumu grupās (grupas identificēt pētījuma gaitā), kurās noziedzīgie predikatīvie noziegumi ģenerē finanšu līdzekļus (t.sk. mantu), kuras izcelsme mērķtiecīgi tiks pārvērsta šķietami legāli iegūtos finanšu līdzekļos.

Iesniedzējinstitūcija - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir, balstoties uz mobilo sakaru datiem, noteikt iedzīvotāju migrācijas plūsmas un veikt teritoriju ekonomiskās aktivitātes salīdzinošo novērtējumu.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts darba inspekcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts darba inspekcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts darba inspekcija
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izzināt Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju iekšzemes ceļošanas paradumus, lēmumu pieņemšanas motivāciju un galamērķa izvēles principus.
Atslēgvārdi:

iekšzemes ceļošana; lielo pilsētu iedzīvotāji; ceļošanas paradumi

51 - 60 no 3054