ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena ''Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas'' un prioritārā virziena ''Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja'' investīciju lietderība, efektivitāte un ietekmes izvērtējums

Veids
Pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pieņemšanas datums
Joma
Komercdarbības attīstība
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis
Izvērtēt Darbības programmas “Izaugsmei un nodarbinātībai” 1. un 3. prioritārajā virzienā veikto ieguldījumu ietekmi, lietderību un efektivitāti uz inovāciju attīstību un ieviešanu komercdarbībā, to skaitā uz privāto investīciju piesaisti pētniecības un inovācijas projektiem Latvijā
Atslēgas vārdi

komercdarbība, inovācijas