Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Mērķis: veikt pedagogu atalgojuma modeļa analīzi, pamatojoties uz vidējās izglītības satura ieviešanu.
Uzdevumi:
Izanalizēt valsts piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma efektivitāti vidējās izglītības iestāžu aspektā, izanalizējot būtiskākos faktorus, kas nosaka pedagogu atalgojuma apjomu.
Izanalizēt būtiskākos kritērijus, kas ietekmē pedagoga darba algas likmi, t.sk. kvalitātes kritērijus, skolotāju/ skolēnu proporciju, klašu lielumu, nepieciešamo skolotāju skaitu u.c.
Izstrādāt priekšlikumus valsts mērķdotācijas aprēķina pilnveidei attiecībā uz vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu.
Atslēgvārdi:

Pedagogu darba samaksa; atalgojuma sistēmas monitorings.

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Balstoties uz pētījumā iegūto informāciju ir paredzēts izstrādāt informatīvo ziņojumu par Jaunatnes politikas īstenošanas plāna izpildi 2016., 2017. un 2018. gadā.
Atslēgvārdi:

Jaunatnes politika

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Noteikt 3.4.2. SAM ietvaros īstenotā 3.4.2.1. pasākuma (2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.1. pasākums “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās”) ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi identificēto valsts pārvaldes problēmu risināšanā, uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādes pilnveidošanā, kā arī korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanās priekšnosacījumu radīšanā.
Atslēgvārdi:

Valsts pārvalde, valsts pārvaldē nodarbināto profesionālā pilnveide, uzņēmējdarbības vide, korupcijas novēršana, ēnu ekonomikas mazināšana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju raksturojumu un identificēt to mācību vajadzības un efektīvākās stratēģijas to iesaistei mācībās.
Atslēgvārdi:

Pieaugušie ar zemu kvalifikāciju, pieaugušo izglītība, ES fondi, nodarbinātība, izglītības iespējas

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Veikt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju īstenoto komunikācijas pasākumu vidusposma izvērtējumu - izvērtēt ES fondu 2013. – 2020. gada plānošanas perioda aktivitāšu efektivitāti un lietderību un sniegt ieteikumus komunikācijas pasākumu pilnveidošanai.
Atslēgvārdi:

Eiropas Savienība; ES fondi; komunikācija; efektivitāte; lietderība; informācija; vidusposma izvērtējums; mid-term

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi noteikt aktualitātes ES fondu komunikācijas aktivitāšu plānošanai.
Atslēgvārdi:

Sabiedriskā doma, Eiropas Savienība, ES fondi, komunikācija, informācija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Balstoties uz konceptuālo ziņojumu “Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu” (MK 09.02.2018. rīkojums Nr.49), veikt analīzi, lai tuvākā nākotnē īstenotu atbalstīto ziņojumā piedāvāto 3.variantu.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Pētījuma mērķis:Apzināt patērētāju informētību par savām patērētāju tiesībām, noskaidrot patērētāju pieredzi iegādājoties preces un pakalpojumus.
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Patentu valde (LRPV)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir analizēt Krimināllikuma 206. pantu, lai sekmētu veiksmīgāku lietu ierosināšanu saistībā ar šo pantu un veicinātu noziedzīgā nodarījuma sastāva skaidrību, kā arī normatīvā regulējuma uzlabošanu, jo šobrīd nav skaidrs, vai lietu var ierosināt un izmeklēt tikai saistībā ar identiskām preču zīmēm vai arī par sajaucami līdzīgām preču zīmēm – un šādā gadījumā, kurš noteiks, vai attiecīgās preču zīmes ir sajaucami līdzīgas. Rodas neskaidrības, aprēķinot kaitējumu, proti, vai skaitot pēc ekvivalento oriģinālu preču vērtības (bet var gadīties, ka ekvivalentas preces nemaz neeksistē) vai pēc kontrafakto preču vērtības (jo šādas preces vienmēr tiek pārdotas lētāk par oriģinālajām precēm), kā arī nav skaidrs, vai ir jāņem vērā pašizmaksas vai pārdošanas vērtība.

Iesniedzējinstitūcija - Patentu valde
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Patentu valde (LRPV)
Pētījuma mērķis:Saskaņā ar 2016. gadā veikto Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja pētījumu par Eiropas pilsoņu uztveri, informētību un rīcību intelektuālā īpašuma jautājumos, tikai 8 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka ļoti labi izprot intelektuālā īpašuma jautājumus. Turklāt iegūtie rezultāti liecināja, ka 7 % Eiropas Savienības iedzīvotāju viltojumus pērk apzināti, tādējādi atbalstot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.
31 - 40 no 3088