Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Realizēt piecu epidemioloģisko indikatoru ieviešanu datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai, saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk - ENNUC) prasībām.
Atslēgvārdi:

Problemātiska narkotiku lietošana, injicējamo narkotiku lietotāji, riskanta uzvedība, infekcijas slimības.

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Apkopot objektīvu informāciju par vielām, ko injicē problemātiskie narkotiku lietotāji Rīgas pilsētā, ieskaitot marginalizētos narkotiku lietotājus, kuri neizmanto sociālos un medicīnas pakalpojumus un atklāt jaunas tendences narkotisko vielu lietošanas kombinācijās.
Atslēgvārdi:

Problemātiska narkotiku lietošana, injicējamo narkotiku lietotāji, riskanta uzvedība, jaunās psihotropās vielas.

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot fizisko aktivitāti ierobežojošos un veicinošos faktorus izglītības iestādēs.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Juridiskās palīdzības administrācija (JPA)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izpētīt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību, nepieciešamību pēc uzlabojumiem pakalpojuma saņemšanā un personu lokā un izstrādāt rekomendācijas. Pētījuma uzdevumi ir izvērtēt sistēmu no šādiem aspektiem:
– informācijas pieejamība par pakalpojumu,
– pieejamība reģionos (kopsakarā ar pakalpojuma pieprasīšanas kārtību (kanāli: klātienē, pa pastu, elektroniski un izmantojot iestādes nodrošinātās apmaksātās aploksnes) un juridiskās palīdzības sniedzēju pieejamību),
– lietu kategorijas un normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi,
– personu loks, kas var pretendēt, un personu loks, attiecībā uz kurām būtu paplašināma pakalpojuma saņemšana,
– pakalpojuma pieejamība kopsakarā ar tā kvalitāti un kvalitātes garantijām, kā arī uzticēšanos tam.
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Projekta mērķis ir raksturot Austrumeiropas mājokļu tirgu atbilstoši tā kvalitātei un pieejamībai, mājokļu tirgus ietekmi uz mobilitāti un darba tirgus funkcionēšanu un vidi. Pētījumā tiks analizētas barjeras ieguldījumiem ēku uzturēšanā, uzlabojumu veikšanā un energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī piedāvāti risinājumi šo barjeru likvidēšanai ar izmaiņām normatīvajā regulējumā, finanšu instrumentiem, subsīdijām, tehnisko iespēju attīstīšanu vai valsts veidotu, bet privāti finansētu investīciju piesaisti plašākā mērogā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Valsts aizsardzības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Aizsardzības ministrija (AM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt datorizētu testa jautājumu kopu, ar kuras palīdzību veikt rekrutējamo psiholoģisko novērtējumu.
Atslēgvārdi:

Psiholoģiskais novērtējums; tests

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Valsts aizsardzības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Aizsardzības ministrija (AM)
Pētījuma mērķis:Veikt izpēti par iespējām dažādot sausajā uzturdevā ievietoto produktu klāstu un pagarināt to derīguma termiņu.
Atslēgvārdi:

Sausā uzturdeva; produktu kvalitāte; derīguma termiņš

Veids:
Izvērtējuma ziņojums
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas pasākumu efektivitāti.
Atslēgvārdi:

Iedzīvotāji, informētība, Eiropas Savienības fondi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu ietekmes izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt jaunu, Latvijas esošajai sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma grozu noteiktiem mājsaimniecību veidiem, ņemot vērā vismaz mājsaimniecības locekļu vecumu.
Iztikas minimuma groza aprobācijas mērķis ir noskaidrot, vai izstrādātais iztikas minimuma grozs ir pielietojams (vai to varēs izmantot turpmāk, piemēram, veicot cenu novērošanu, aprēķināšanu ikgadēji vai citā noteiktā un regulārā laika periodā), un kāds ir iztikas minimuma groza apmērs nacionālajā līmenī un teritoriālajā griezumā, izvērtējot iztikas minimuma groza teritoriālo atšķirību esamību, t.i., vai starp galvaspilsētu, citām pilsētām un lauku teritorijām pastāv patēriņa preču un pakalpojumu cenu atšķirības.
31 - 40 no 3245