Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un tās papildinājuma ietvaros īstenoto pasākumu 1.5.1. "Labāka regulējuma politika" un 1.5.2. ''Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" ieviešanas ietekmes izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas periodā"

Veids
ES fondu finansēts pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts Kanceleja
Pētījuma mērķis
Veikt darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma pasākumu 1.5.1. „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitāšu ieviešanas izvērtējumu, vērtējot sākotnēji izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanas pakāpi, to ietekmi un efektivitāti uz atbalstāmajām jomām, mērķa sasniegšanā ieguldīto līdzekļu pamatotību un lietderību, kā arī ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, publisko pārvaldi un sabiedrības līdzdalības veicināšanu dažādu politiku īstenošanā, sagatavojot secinājumus un sniedzot priekšlikumus atbilstoši izvērtējumā dotajiem darba uzdevumiem.