Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izveidot ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izveidot identifikācijas sistēmu, lai novērstu nekvalificētu strādnieku piesaistīšanu būvniecības procesā, tā ceļot būvniecības kvalitāti.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot ārvalstu prakses apkopojumu būvspeciālistu profesionālo kameru darbības principiem, organizatoriskajai struktūrai, kompetencei un pilnvarām, sniegt priekšlikumus iespējamai sistēmai Latvijā un juridisko izvērtējumu.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā, īstenotajiem attīstības procesiem un prioritāri risināmiem uzdevumiem saskaņā ar Liepājas pilsētas Attīstības programmu 2015.-2020.gadam.
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Līvānu novada dome
Pētījuma mērķis: Pētījumā “Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” ir analizētas pašvaldības tiesības noteikt regulējumu azartspēļu jomā Līvānu novadā, ievērojot un sabalansējot komersantu tiesības sniegt komercpakalpojumus, indivīda cilvēktiesības brīvi rīkoties ar saviem resursiem un sabiedrības intereses mazināt sociālos un veselības riskus un novērst indivīdu iespējamo atkarību rašanos no azartspēlēm.
Pētījuma ietvaros ir analizēts azartspēļu zāļu un sabiedrisku objektu izvietojums un cilvēku plūsma Līvānu pilsētā, apzinātas iedzīvotāju riska grupas un problemātiskie spēlētāji, azartspēļu jomas pakalpojumu ietekme uz pašvaldības budžetu (ieņēmumi, sociālā budžeta izdevumi atkarību novēršanai un risku profilaksei) un ietekme uz sabiedrības veselību, drošību, uzņēmējdarbības nozarēm (tūrismu), nodarbinātību un Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Pētījumā apskatīta citu Latvijas pašvaldību pieredze atļauju izsniegšanā azartspēļu zāļu atvēršanai savā administratīvajā teritorijā, tiesu nolēmumi, ar azartspēļu problemātiku saistītie pētījumi un publikācijas, Līvānu novada saistošie noteikumi, kā arī valsts politika un valsts normatīvais regulējums.
Balstoties uz pētījuma secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi turpmākajai Līvānu novada domes rīcībai azartspēļu jomas regulēšanā Līvānu novadā.
Atslēgvārdi:

Azartspēles; izlozes; spēļu zāles

Veids:
ES fondu finansēts pētījums
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda 3.2.2.3.aktivitātes (turpmāk – Projekts) ieguldījumu, kas saistīts ar nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras (atvilces maršrutēšanas tīkla jeb “vidējās jūdzes” (turpmāk “vidējā jūdze”)) izbūvi, lietderību, efektivitāti un ietekmi, lai konstatētu, kā izbūvētā infrastruktūra veicina elektronisko sakaru komersantu interesi iesaistīties veidot abonentlīniju (turpmāk – “pēdējā jūdze”) pieslēgumus interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai galalietotājiem un nepieciešamo rīcību, lai palielinātu elektronisko sakaru komersantu interesi veidot “pēdējās jūdzes” pieslēgumus tajās teritorijās, kur tas nav pietiekami nodrošināts.
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, elektronisko sakaru tīkli

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP)
Pētījuma mērķis:Pētījums plānots kā ārpakalpojums ar mērķi atbilstoši darba tirgus pieprasījumam izvērtēt esošo profesionālās izglītības programmu piedāvājumu ieslodzījuma vietās.
Atslēgvārdi:

profesionālās izglītības programmas; darba prasmju attīstības programmas

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķi ir sekmēt mūsdienu tehnoloģiju visaptverošu un atbilstošu pielietošanu valsts iestāžu un pašvaldību darbā un publisko pakalpojumu nodrošināšanā, atbilstoši labas pārvaldības principiem, tajā skaitā:
- Digitālās pārvaldes politikas rezultātu mērīšana un datos balstītu lēmumu pieņemšana politikas veidošanā;
- Vienkārši uztveramā formā pieejami digitālās pārvaldes un pakalpojumu politikas mērķi un pasākumi;
- Uzskatāmi pārskatāms organizāciju un valsts digitālā brieduma līmenis un rekomendācijas izaugsmei;
- Labas prakses piemēru identificēšana, zināšanu un pieredzes apmaiņa.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju informētību un vajadzības pēc valsts un pašvaldību pakalpojumiem, kā arī apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem kopumā un ar pakalpojumu pieteikšanas veidiem (t.i., elektroniski, klātienē, telefoniski, pasts).
61 - 70 no 3095