Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Veikt tehnoloģiju lietojamības kvalitatīvu pētījumu, kas ar strukturētām intervijām, testēšanas uzdevumiem, novērojumiem u.c. metodēm skaidrotu attieksmi un paradumus, identificētu esošos šķēršļus un potenciālās iespējas tehnoloģiju un digitālo iespēju risinājumiem ES fondu komunikācijā izglītības un zinātnes jomā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izvērtēt sociālās atstumtības riskam pakaļauto mērķa grupu iespējas darba tirgū, iezīmēt galvenos atbalsta pasākumus un rīcības virzienus, kas sekmē noteiktās mērķa grupas nodarbinātību un integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, ka arī sniegt priekšlikumus politikas pasākumu pilnveidei.
Pētījumā plānots:
1. Izvērtēt pasīvās un aktīvās darba tirgus politikas ietekmi uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā,
2. Izvērtēt pasākumu, kas noteikti Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam (12.05.2015. MK rīk. Nr.244 (prot. Nr.23 21.§)), īstenošanā paveikto;
3. Pamatnostādnēs iekļauto aktivitāšu ietekmi uz noteiktā mērķa (nodrošināt, lai ilgstošais bezdarba līmenis līdz 2020. gadam un ilgtermiņā nepārsniegtu 15 % no visiem bezdarbniekiem un 2,5 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) sasniegšanu;
4. Sniegt ieteikumus nepieciešamajiem rīcībpolitikas grozījumiem.
Atslēgvārdi:

Darba tirgus, aktīvā darba tirgus politika, bezdarbnieki, ilgstošais bezdarbs, bezdarbnieku apmācības, nodarbinātība, bezdarbs

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Novērtējuma mērķis ir noteikt juridisko un nodokļu konsultantu darbības sektorā ( Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšana novēršanas likuma 3.panta 1.daļas 3.-5.punkts) pastāvošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudus, novērtēt sektora ievainojamību un NILLTF risku līmeni.

Iesniedzējinstitūcija - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Atslēgvārdi:

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisma finansēšana; riski

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Veikt analīzi par lēmumu pieņemšanas procesu izglītības ieguvē un tā ietekmējošajiem faktoriem. Pētījuma saturā un mērķgrupu izvēlē jāakcentē ES fondu finansēto programmu un pasākumu ietekme uz izglītības ieguves lēmumiem. Kombinējot kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes, iegūt padziļinātu ieskatu tālākās izglītības ieguves lēmuma pieņemšanas procesā gan jauniešu vidū, gan viņus ietekmējošās mērķgrupās (vecāki, skolotāji). Analizēt jauniešiem pieejamo informāciju, jauniešu vidū pastāvošos priekšstatu, būtiskākos lēmumu pieņemšanas ietekmētājus u.c. saistītus aspektus kontekstā ar ES fondu veiktajām investīcijām izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācijā un mācību satura attīstībā atbilstoši šodienas darba tirgus prasībām.
Atslēgvārdi:

ES fondu investīcijas izglītībā; jauniešu vērtības; jauniešu izvēle izglītības ieguves procesā; jauniešu un to ietekmējošo mērķgrupu – (vecāki, skolotāji ) vērtības; izglītības atbilstība darba tirgus prasībām; profesionālās izglītības infrastruktūra; studiju programmu modernizācija.

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējums par II.tipa (akreditētas) Eiropas Skolas izveides iespējām Rīgā, kas ietver veicamās darbības skolas darbības uzsākšanai, tai skaitā atbilstoša normatīvā regulējuma izveidi.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju informētību Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu jautājumos Latvijā.
Atslēgvārdi:

Sabiedriskās domas aptauja; Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti; EEZ un NFI; Ārvalstu finanšu palīdzība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot procesu atkarību (azartspēļu atkarība, sociālo mediju atkarība, datorspēļu atkarība) un asociētās uzvedības izplatību un to ietekmējošos faktorus Latvijas iedzīvotāju vidū.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, elektronisko sakaru tīkli

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Padziļināti izvērtēt virtuālo valūtu izmantošanas potenciālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskus un to ietekmi uz Latvijas finanšu nozares attīstību un stabilizāciju.

Iesniedzējinstitūcija: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Atslēgvārdi:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riski.

61 - 70 no 3054