Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

Izglītības un zinātnes politika, valsts valodas attīstība, valsts valoda, mācības valsts valodā, latviešu valodas zinātniskā izpēte, attīstība, valsts valodas juridiskais statuss, valodas apguve diasporas izglītība.

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

Izglītības un zinātnes politika, Augstākā izglītība un zinātnes attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

Izglītības un zinātnes politika, Augstākā izglītība un zinātnes attīstība, Diaspora, pētnieki

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Uzņēmējdarbības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis: sekmēt četrās pilotvalstīs (Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā) tādu uzņēmuma atbalsta modeļa ieviešanu, kas, atbilstot esošām tiesību aktu direktīvām, būtu efektīvākais risinājums finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem un iesaistītajām institūcijām / personām.
Atslēgvārdi:

Baltijas jūra

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Jaunatnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde
Pētījuma mērķis:Izstrādāt Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programmu , kas ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2020. – 2023. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programma ir jaunatnes darba plānošanas dokuments Rēzeknē, kas vērsts uz preventīvu darbību, nevis negatīvo seku likvidēšanu.
Atslēgvārdi:

Rēzekne, Jaunatne, politikas plānošana

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu ietekmes izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā. Identificēt un izvērtēt izmaiņas spēkā stājušos tiesību aktos 2017. gadā, kuras vērstas uz nabadzības, sociālās atstumtības un/vai ienākumu nevienlīdzības samazināšanu, palielinot iedzīvotāju rīcībā esošos tiešos un/vai netiešos ienākumus, veicot arī padziļinātu administratīvo, apsekojumu un citu statistikas datu analīzi, t.sk., padziļināts izvērtējums par nevienlīdzību sabiedriskā transporta pieejamības jomā.
Atslēgvārdi:

Nabadzības mazināšana, sabiedriskais transports

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Veikt Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2015.-2020.gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringu saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Enerģētikas politikas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu
Atslēgvārdi:

Enerģētika

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Ievākt datus par apdrošināšanas kompānijām ārvalstīs un to piesaistes iespējam Latvijas ārstniecības iestādēm
Atslēgvārdi:

Tūrisms

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cēsu novada pašvaldība
Atslēgvārdi:

Gauja, upe, plāns, Cēsis, novads, teritorija

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija (TA)
Pētījuma mērķis:Projekta ietvaros ir izstrādāts vienotās tiesu prakses apkopojums (turpmāk – Apkopojums) par divu Eiropas Padomes pamatlēmumu - 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā un 2008/947/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai - izmantošanu Latvijā un partnervalstīs (Lietuvā, Horvātijā).
Apkopojuma mērķis ir veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt minēto Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu. Apkopojuma apakšmērķis ir izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju, izpildot sodu, ko noteikušas gan Latvijas tiesas, gan citas ES dalībvalsts tiesu iestādes un veicināt savstarpējo sadarbību krimināllietās.
Atslēgvārdi:

Tiesu prakse, krimināllietas, Latvijas tiesas, sods, vienota tiesu prakse

61 - 70 no 3195