Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt jaunu, Latvijas esošajai sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma grozu noteiktiem mājsaimniecību veidiem, ņemot vērā vismaz mājsaimniecības locekļu vecumu.
Iztikas minimuma groza aprobācijas mērķis ir noskaidrot, vai izstrādātais iztikas minimuma grozs ir pielietojams (vai to varēs izmantot turpmāk, piemēram, veicot cenu novērošanu, aprēķināšanu ikgadēji vai citā noteiktā un regulārā laika periodā), un kāds ir iztikas minimuma groza apmērs nacionālajā līmenī un teritoriālajā griezumā, izvērtējot iztikas minimuma groza teritoriālo atšķirību esamību, t.i., vai starp galvaspilsētu, citām pilsētām un lauku teritorijām pastāv patēriņa preču un pakalpojumu cenu atšķirības.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt pārtikas groza satura izstrādi kā iztikas minimuma groza sastāvdaļu noteiktiem mājsaimniecību veidiem, raksturojot tādu pārtikas patēriņu, kas ļauj uzturēt veselību, kā arī izstrādāt uztura plānu noteiktiem mājsaimniecību veidiem.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izvērtēt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - konvencija) ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības efektīvas un ilgtspējīgas invaliditātes politikas attīstībai.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Veikt izvērtējumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. personām ar multipliem traucējumiem, kā arī personām 55+, pakalpojumu sniegšanas atbilstību personu individuālajām vajadzībām un ietekmi uz personas dzīves kvalitāti.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par VSAC filiāļu attīstības iespējām/ darbības pilnveidošanu turpmākajos 10 gados, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo VSAC klientu portreta un plūsmas analīzi, infrastruktūras esošās situācijas un investīciju nepieciešamības izvērtējumu ilgtermiņā. Priekšlikumi par darbības optimizācijas/specializācijas iespējām.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem efektivitāti, t.sk. pakalpojumu sniegšanas atbilstību mērķa grupas vajadzībām, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo pakalpojumu saņēmēju portreta un plūsmas analīzi, pašreizējā pakalpojuma saturu un prasībām tā īstenošanai. Sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām esošā pakalpojuma dizainā un/vai par jauna satura pakalpojuma attīstības nepieciešamību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis:Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei
Atslēgvārdi:

Sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei, noziedzības novēršana, ziņošana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis:Definēt vispārējai izpētei prasības agrīnās brīdināšanas sistēmai, izmantojot mobilo sakaru operatoru pakalpojumus un apkopot prasības šīs sistēmas ieviešanai
Atslēgvārdi:

Agrīnā brīdināšana,
civilā aizsardzība,
elektroniskie sakari

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Iegūt reprezentatīvu informāciju par ķermeņa masas indeksa rādītājiem, kā arī fiziskās aktivitātes un uztura paradumiem bērniem pirmsskolas vecumā Latvijā.
Atslēgvārdi:

Fiziskās aktivitātes; uztura paradumi; pirmsskolas vecuma bērni

21 - 30 no 3123