Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Iepazīties un izvērtēt FCD sniegtās iespējas ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu operatīvās plānošanas un kvalitātes novērtēšanas vajadzībām.
Atslēgvārdi:

Dati, plānošanas rīki

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Veikt kompleksu iepriekšējos gados realizēto autoceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektu veiktspējas novērtējumu (iekļaujami pastiprināšanas projekti sākot no 2007.gada)
Atslēgvārdi:

Būvniecība, autoceļi, ceļa segums

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sabiedrības integrācija
Iesniedzējinstitūcija:
Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP)
Pētījuma mērķis:Pētījums plānots 2022. gadā
Pētījuma ietvaros ir plānots noskaidrot, vai un kāds, ir nepieciešams darbs ar ieslodzītajiem, viņu bērniem un ģimenēm; - kāds ir ieslodzīto ieguldījums saiknes uzturēšanā ar ģimenes locekļiem - soda izciešanas laikā; - kā ieslodzīto izolācija ietekmē viņus, viņu bērnus un ģimenes locekļus īsākā un garākā laika periodā; - vai ir iespējama ieslodzīto uzvedības korekcija, izolējot tos no ģimenes ilgstoša laika periodā; - izpētīt sabiedrībā esošo priekšstatus par ieslodzītajiem un viņu ģimenes piederīgajiem.
Tāpat pētījumā plānots apkopot ārzemju labo praksi par to, kas ir ģimenes dienu pasākumu definīcija; - kas var būt ģimenes, dienu pasākumu dalībnieki; - kādas ir ģimenes, dienu pasākumu finansēšanas iespējas; - ieslodzījuma vietu administrācijas un cietumu sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību kopumā; - kā efektīvi attīstīt ieslodzījuma vietu sistēmu, kas attiecas uz darbu elektroniskajā vidē, draudzīgas vides radīšanu cietumos ieslodzīto ģimenēm un bērniem, telpu un infrastruktūras sakārtošanu, lai stiprinātu ieslodzīto pozitīvus sociālos kontaktus un saikni ar ģimeni ar mērķi integrēt viņus sabiedrībā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Veikt pedagogu nodarbinātības analīzi un izstrādāt prototipu izglītībā nodarbināto (pedagoģiskais personāls, izglītības iestāžu vadība, atbalsta personāls) pieprasījuma un piedāvājuma analīzei pirmskolas izglītībā, vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā.
Atslēgvārdi:

Augstākās izglītības un zinātnes attīstība
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts policija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

Pētniecības infrastruktūra, pētniecība, konsorciji

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Izpētīt D vitamīna un dzelzs deficīta prevalenci un smaguma pakāpi bērniem un grūtniecēm Latvijā, lai sekmētu nacionālo prevencijas programmu izstrādi deficītu novēršanai.
Atslēgvārdi:

D vitamīns; dzelzs deficīts

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtēt ES fondu ieguldījumu ietekmi uz nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti Latvijā.
Atslēgvārdi:

Nodarbinātība, darbaspēks, mobilitāte Latvijā

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir pilnveidot zināšanu bāzi par jūras vides stāvokli (t.sk., iegūt datus un informāciju, veikt to analīzi, izstrādāt metodes un novērtēšanas sistēmas attiecībā uz jūras vides stāvokli, par to ietekmējošām slodzēm un to savstarpējo ietekmi), kas nepieciešama pasākumu programmai, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17. jūnija Direktīvai 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) un Latvijas normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu ietekmes izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā. Identificēt un izvērtēt izmaiņas spēkā stājušos tiesību aktos 2018. gadā, kuras vērstas uz nabadzības, sociālās atstumtības un/vai ienākumu nevienlīdzības samazināšanu, palielinot iedzīvotāju rīcībā esošos tiešos un/vai netiešos ienākumus, veicot arī padziļinātu administratīvo, apsekojumu un citu statistikas datu analīzi, t.sk. izpētīt GMI saņēmēju iztikšanas stratēģijas.
Atslēgvārdi:

Nabadzība un sociālā atstumtība, sociālā iekļaušana, minimālie ienākumi, ienākumu nevienlīdzība.

21 - 30 no 3051