Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts policija
Pētījuma mērķis:Organizēt Latvijas iedzīvotāju kvantitatīvu aptauju par iedzīvotāju uzticēšanos Valsts policijai, iedzīvotāju informētību par Valsts policijas darbu un veidiem, kādā iedzīvotāji vēlas saņemt informāciju par to, iedzīvotāju vēlmi un veidiem iespējamai sadarbībai, iedzīvotāju drošības sajūtu un citiem jautājumiem
Atslēgvārdi:

Attieksme pret Valsts policiju

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju, lai veidotu mērķtiecīgu, uz pierādījumiem balstītu politiku personu pēc 55 gadu vecuma (turpmāk – senioru) kvalitatīvas un aktīvas dzīves nodrošināšanai nepieciešamo atbalsta pasākumu un sociālo pakalpojumu tīkla attīstībai, kā arī izvērtētu personām ar garīga rakstura traucējumiem 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektos sniegtā atbalsta ietekmi uz mērķa grupas dzīves kvalitāti un sniegtu priekšlikumus iespējamiem uzlabojumiem.
Attiecībā uz senioriem plānots veikt esošo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanas un pieejamības analīzi un sagatavot pierādījumos balstītus ieteikumus šai mērķgrupai piemērotas efektīvas sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidei.
Attiecībā uz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem plānots novērtēt 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sniegtā atbalsta efektivitāti un ietekmi uz personas dzīves situāciju gan objektīvā (speciālistu, tuvinieku), gan subjektīvā (pašas personas) vērtējumā.

Iesniedzējinstitūcija: Finanšu ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju (pētījuma tēmas autors).
Atslēgvārdi:

Personas ar multipliem traucējumiem; personas virs 55 gadiem; sociālie pakalpojumi; aktīva un kvalitatīva dzīves kvalitātes kritēriji

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP)
Pētījuma mērķis:Veikt Ieslodzījumu vietu pārvaldes resocializācijas sistēmas funkciju auditu un rosināt nepieciešamās izmaiņas, izvērtējot darbinieku noslodzes un veicamo pienākumu samērojamību.
Atslēgvārdi:

resocializācijas funkciju audits; personāla procesu pilnveide; funkciju audits

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Mērķis: veikt izpēti par Latvijas pētnieku vēlmi sadarboties ar pētniecības diasporu.
Uzdevumi: Identificēt Latvijas pētniekus un noskaidrot savstarpējas sadarbības veicinošos un kavējošos faktorus izpētīt Latvijas pētnieku sadarbības tīklu formas ar pētniecības diasporu; identificēt atbalsta nepieciešamību, izstrādāt rekomendācijas sadarbības tīklu attīstībai ar pētniecības diasporu.
Atslēgvārdi:

Diaspora, pētnieki

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Mērķis: veikt pedagogu atalgojuma modeļa analīzi, pamatojoties uz vidējās izglītības satura ieviešanu.
Uzdevumi:
Izanalizēt valsts piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma efektivitāti vidējās izglītības iestāžu aspektā, izanalizējot būtiskākos faktorus, kas nosaka pedagogu atalgojuma apjomu.
Izanalizēt būtiskākos kritērijus, kas ietekmē pedagoga darba algas likmi, t.sk. kvalitātes kritērijus, skolotāju/ skolēnu proporciju, klašu lielumu, nepieciešamo skolotāju skaitu u.c.
Izstrādāt priekšlikumus valsts mērķdotācijas aprēķina pilnveidei attiecībā uz vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu.
Atslēgvārdi:

Pedagogu darba samaksa; atalgojuma sistēmas monitorings.

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Balstoties uz pētījumā iegūto informāciju ir paredzēts izstrādāt informatīvo ziņojumu par Jaunatnes politikas īstenošanas plāna izpildi 2016., 2017. un 2018. gadā.
Atslēgvārdi:

Jaunatnes politika

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Noteikt 3.4.2. SAM ietvaros īstenotā 3.4.2.1. pasākuma (2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.1. pasākums “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās”) ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi identificēto valsts pārvaldes problēmu risināšanā, uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādes pilnveidošanā, kā arī korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanās priekšnosacījumu radīšanā.
Atslēgvārdi:

Valsts pārvalde, valsts pārvaldē nodarbināto profesionālā pilnveide, uzņēmējdarbības vide, korupcijas novēršana, ēnu ekonomikas mazināšana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju raksturojumu un identificēt to mācību vajadzības un efektīvākās stratēģijas to iesaistei mācībās.
Atslēgvārdi:

Pieaugušie ar zemu kvalifikāciju, pieaugušo izglītība, ES fondi, nodarbinātība, izglītības iespējas

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Veikt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju īstenoto komunikācijas pasākumu vidusposma izvērtējumu - izvērtēt ES fondu 2013. – 2020. gada plānošanas perioda aktivitāšu efektivitāti un lietderību un sniegt ieteikumus komunikācijas pasākumu pilnveidošanai.
Atslēgvārdi:

Eiropas Savienība; ES fondi; komunikācija; efektivitāte; lietderība; informācija; vidusposma izvērtējums; mid-term

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi noteikt aktualitātes ES fondu komunikācijas aktivitāšu plānošanai.
Atslēgvārdi:

Sabiedriskā doma, Eiropas Savienība, ES fondi, komunikācija, informācija

21 - 30 no 3057