Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem abpus autoceļam A1, saglabājot A1 pamatfunkciju TEN-T pamattīkla koridorā. Iegūt risinājumus uzlabojumiem uz A1 un A1 ceļu mezglos. Iegūt risinājumus gājēju/velo plūsmas attīstībai.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem autoceļa P1 tiešā tuvumā.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis ir veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu par 2015. un 2016. gadu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā, veicot padziļinātu rīcībpolitikas un statistikas datu pārskatu izvērtējumu par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā.
Atslēgvārdi:

Nabadzība un sociālā atstumtība; sociālā iekļaušana; iztikas minimums; minimālie ienākumi; nevienlīdzība veselības aprūpē; nevienlīdzības mājokļa pieejamības jomā

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūtu neatkarīgu analīzi par Latvijā latentās noziedzības apmēriem tajās noziedzīgu nodarījumu grupās (grupas identificēt pētījuma gaitā), kurās noziedzīgie predikatīvie noziegumi ģenerē finanšu līdzekļus (t.sk. mantu), kuras izcelsme mērķtiecīgi tiks pārvērsta šķietami legāli iegūtos finanšu līdzekļos.

Iesniedzējinstitūcija - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts darba inspekcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts darba inspekcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts darba inspekcija
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izzināt Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju iekšzemes ceļošanas paradumus, lēmumu pieņemšanas motivāciju un galamērķa izvēles principus.
Atslēgvārdi:

iekšzemes ceļošana; lielo pilsētu iedzīvotāji; ceļošanas paradumi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izvērtēt sociālās atstumtības riskam pakaļauto mērķa grupu iespējas darba tirgū, iezīmēt galvenos atbalsta pasākumus un rīcības virzienus, kas sekmē noteiktās mērķa grupas nodarbinātību un integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, ka arī sniegt priekšlikumus politikas pasākumu pilnveidei.
Pētījumā plānots:
1. Izvērtēt pasīvās un aktīvās darba tirgus politikas ietekmi uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā,
2. Izvērtēt pasākumu, kas noteikti Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam (12.05.2015. MK rīk. Nr.244 (prot. Nr.23 21.§)), īstenošanā paveikto;
3. Pamatnostādnēs iekļauto aktivitāšu ietekmi uz noteiktā mērķa (nodrošināt, lai ilgstošais bezdarba līmenis līdz 2020. gadam un ilgtermiņā nepārsniegtu 15 % no visiem bezdarbniekiem un 2,5 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) sasniegšanu;
4. Sniegt ieteikumus nepieciešamajiem rīcībpolitikas grozījumiem.
Atslēgvārdi:

Darba tirgus, aktīvā darba tirgus politika, bezdarbnieki, ilgstošais bezdarbs, bezdarbnieku apmācības, nodarbinātība, bezdarbs

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Novērtējuma mērķis ir noteikt juridisko un nodokļu konsultantu darbības sektorā ( Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšana novēršanas likuma 3.panta 1.daļas 3.-5.punkts) pastāvošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudus, novērtēt sektora ievainojamību un NILLTF risku līmeni.

Iesniedzējinstitūcija - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Atslēgvārdi:

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisma finansēšana; riski

21 - 30 no 3016