Valsts pētījumu programma "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana"

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Zemes politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Virsmērķis - veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu un efektīvu zemes resursu izmantošanu, pārvaldību un plānošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālu, prasmēm, kompetencēm un dzīves stratēģijām.
Programmas mērķi - stiprināt saikni starp pētniecību un politikas jomām, kurām ir teritoriāla ietekme:
- radīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes ilgtspējīgai un iekļaujošai teritoriju attīstības plānošanai, kas vērstas uz efektīvu zemes un ūdens resursu izmantošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem, ētiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un iespējām;
- sagatavot zinātnisku pamatojumu, informatīvo bāzi un metodoloģisku pieeju Latvijas ainavu potenciāla novērtēšanai un ilgtspējīgai pārvaldībai, kā arī stiprināt saikni starp pētniecību, publisko pārvaldi un sabiedrību.