Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā. 

Informējam, ka tehnisku apsvērumu dēļ pētījumi, kas veikti sākot no 2020.gada, ir atrodami šajā vietnē - https://ppdb.mk.gov.lv/. Šobrīd notiek pakāpeniska pētījumu konsolidēšana vienā vietnē.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstu, sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) uzsākt Labklājības ministrijas pieteiktā Tehniskā atbalsta instrumenta projekta “Modernizing digital systems of the Latvian Public Employment Services (22LV10)” (TSI projekts) īstenošanu, izpētot pielāgojamu, novatorisku un uz cilvēku orientētu digitālās pārvaldes pakalpojumu izstrādi.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Identificēt meteoroloģiskos rādītājus un klimatiskos apdraudējumus, kas potenciāli var ietekmēt Latvijas valsts esošā ceļa tīkla uzturēšanu, kā arī pārbūvi, īpašu uzmanību pievēršot plānotajam ātrgaitas autoceļu tīklam.
Atslēgvārdi:

Klimats, autoceļš

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Veikt kompleksu iepriekšējos gados realizēto autoceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektu veiktspējas novērtējumu (iekļaujami pastiprināšanas projekti sākot no 2007.gada)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Pētījums dod iespēju salīdzināt Latvijas atsevišķu augstākās izglītības politikas aspektu progresu, kā arī nodrošina Latvijas progresa starptautisku salīdzinājumu un valsts līmeņa pārstāvību. Pētījuma galvenās tēmas no studentu skatījuma ir: Pāreja uz augstāko izglītību; Studējošo vispārējs raksturojums; Studējošo sociālais statuss; Studiju veidi; Studentu ienākumi; Studentu izdevumi; Mājoklis; Studiju novērtējums un nākotnes plāni u.c. Pētnieku grupa un tīkls pirms katra pētījuma cikla uzsākšanas aktualizē metodoloģiju, tomēr kopumā galvenās tēmas un metodoloģija ir izstrādāta un saglabājas visos pētījumu posmos.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis:Vispārējais mērķis: veicināt VUGD spēju ilgtermiņā izstrādāt un ieviest pozitīvas attīstības un darbības modeļus.
Konkrētie mērķi: (1) VUGD spēja ilgtermiņā plānot dienesta attīstības scenāriju un plānot nepieciešamās darbības noteikto mērķu sasniegšanai;
(2) VUGD spēja motivēt nodarbinātos un uz mērķa sasniegšanai orientētu cilvēkresursu organizāciju.
eicināt VUGD spēju ilgtermiņā izstrādāt un ieviest pozitīvas attīstības un darbības modeļus.
Konkrētie mērķi: (1) VUGD spēja ilgtermiņā plānot dienesta attīstības scenāriju un plānot nepieciešamās darbības noteikto mērķu sasniegšanai;
(2) VUGD spēja motivēt nodarbinātos un uz mērķa sasniegšanai orientētu cilvēkresursu organizāciju.
Atslēgvārdi:

civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdzēsība, ilgtermiņa attīstības stratēģija, cilvēkresursu organizācija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis:VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, ietverot finanšu un ilgtspējas aktuālās situācijas analīzi, tai skaitā risku un pakalpojumu līmeņu analīzi. Veikt ilgtspējas analīzi, ietverot papildu cilvēkresursu novērtējumu, kā arī nepieciešamo materiāltehnisko resursu nodrošinājumu VUGD dzīvības glābšanas spēju saglabāšanai un nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Veikt detalizētu VUGD depo stāvokļa un VUGD daļu/posteņu reaģētspējas un risku novērtējumu, t.sk. lai noteiktu optimālo amatpersonu skaitu pirmajā apakšvienībā (AC).
Atslēgvārdi:

Civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, cilvēkresursu organizācija, finanšu analīze, ilgtspējas analīze, risku analīze

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis:Veikt izpēti VUGD nodarbināto apmierinātības, lojalitātes un iesaistes modeļa izstrādei. Iekšējās komunikācijas un motivācijas paaugstināšanas risinājumu izpēte VUGD nodarbināto lojalitātes un motivācijas paaugstināšanai un iesaistei VUGD kopējo mērķu sasniegšanā, kā arī jaunu darbinieku piesaistei dienestā.
Organizēt VUGD amatpersonu ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveides iespēju izpēti optimālākā apmācību modeļa izveidei.
Atslēgvārdi:

Civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, cilvēkresursu vadība, darbinieku apmierinātība, darbinieku lojalitāte, darbinieku motivācija, kvalifikācijas pilnveide, apmācību modelis

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis:Veikt izpēti OVC uzdevumu un iespēj u analīzei un krīžu pārvaldības modeļa izstrādei. Apskatāmo jautājumu lokā ietvert citu valstu pieredzes izpēti, t.sk. par starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības koordināciju, darba organizāciju, resursu piesaisti un koordinēšanu, tehniskajiem un analītiskajiem rīkiem, lēmumu pieņemšanas procesu, sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem.
Atslēgvārdi:

Civilā aizsardzība, glābšana, krīžu pārvaldība, operacionālā vadība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis:Organizēt sabiedriskās domas pētījumus ar mērķi veikt VUGD ugunsdrošības prevencijas pasākumu novērtējumu un sabiedrības attieksmes izpēti, tai skaitā par gatavību iesaistīties brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustībā/ ugunsdzēsības, glābšanas un prevencijas pasākumos, kā arī pašvaldību un uzņēmēju viedokļa izpētei un sadarbības novērtējumam.
Atslēgvārdi:

Civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdrošība, prevencija, rīcība ārkārtas gadījumos, sabiedrības drošība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Izpētīt un izvērtēt pašreizējo vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldības modeli un izstrādāt jaunu, lai nodrošinātu atbalstu skolu transformācijai uz skolu kā mācīties spējīgu organizāciju (learning organization).
Atslēgvārdi:

Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

1 - 10 no 3205