Bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādāju-mu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzības un kontroles stiprināšana uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Projekta mērķis ir stiprināt importēto bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzību un kontroli uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas, veicinot sadarbību starp iesaistītajām institūcijām un sagatavojot vadlīnijas nepieciešamajām darbībām.
Atslēgas vārdi

Ķīmiskās vielas, robeža