Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija (SM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot priekšlikumus integrēta sabiedriskā plānam Rīgas metropoles areālā
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija (SM)
Pētījuma mērķis:Iekļauties ES pētījumā, lai , salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, izprastu Latvijas ceļu satiksmes drošības paaugstināšanas iespējas un virzienus.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija (SM)
Pētījuma mērķis:Investīciju transporta infrastruktūras attīstībā efektivitātes noteikšanai, lai:
- noteiktu investīciju mērķteritorijas;
- veiktu teritoriālo investīciju ietekmes analīzi, t.sk. plānoto un sasniegto rezultātu analīzi;
- palielinātu ieguldāmo investīciju pozitīvo ietekmi.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Uzņēmējdarbības politika
Iesniedzējinstitūcija:
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Pētījuma mērķis:TV apraides tehnoloģisko platformu izmantošanas dinamika
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija (KM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt Latvijas kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījumu, veicot kultūras patēriņa un līdzdalības attīstības tendenču raksturojumu, kā arī atsevišķu kultūras patēriņa un līdzdalības aspektu padziļinātu izpēti.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"
Pētījuma mērķis:veikt Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras stratēģijā noteiktās prioritārās nozares padziļinātu analīzi, tai skaitā identificējot potenciālu ārvalstu investīciju piesaistei
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"
Pētījuma mērķis:noskaidrot Rīgas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas iedzīvotāju viedokli par Rīgu un tās pašreizējo tēlu. Kā Rīga tiek uztverta, ar ko asociējas utml.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"
Pētījuma mērķis:izstrādāt Rīgas Infrastruktūras attīstības plānošanas sistēmas izvērtējumu un rekomendācijas
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ādažu novada dome
Pētījuma mērķis:Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums (TEP) mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošanai Carnikavā. TEP izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo situāciju mobilitātes jomā Ādažu novadā un noteikt tehniski, juridiski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu Rīgas metropoles areāla prioritāro transporta koridoru attīstībai Carnikavā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Zemes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Virsmērķis - veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu un efektīvu zemes resursu izmantošanu, pārvaldību un plānošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālu, prasmēm, kompetencēm un dzīves stratēģijām.
Programmas mērķi - stiprināt saikni starp pētniecību un politikas jomām, kurām ir teritoriāla ietekme:
- radīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes ilgtspējīgai un iekļaujošai teritoriju attīstības plānošanai, kas vērstas uz efektīvu zemes un ūdens resursu izmantošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem, ētiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un iespējām;
- sagatavot zinātnisku pamatojumu, informatīvo bāzi un metodoloģisku pieeju Latvijas ainavu potenciāla novērtēšanai un ilgtspējīgai pārvaldībai, kā arī stiprināt saikni starp pētniecību, publisko pārvaldi un sabiedrību.
71 - 80 no 3209