Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. padziļināts izvērtējums par maznodrošinātām personām)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā. No šī mērķa izriet pētījuma uzdevumi:
- identificēt un izvērtēt izmaiņas spēkā stājušos tiesību aktos 2020. gadā;
- veikt padziļinātu administratīvo, apsekojumu un citu statistikas datu analīzi;
- padziļināti izpētīt maznodrošinātajām personām sniegto atbalstu, spēkā esošos normatīvos aktus šīs mērķa grupas situācijas uzlabošanai un maznodrošināto personu raksturojošo statistiku.