Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk., padziļināts izvērtējums par GMI saņēmēju iztikšanas stratēģijām ) (piektais no septiņiem ikgadējiem izvērtējumiem)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu ietekmes izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā. Identificēt un izvērtēt izmaiņas spēkā stājušos tiesību aktos 2018. gadā, kuras vērstas uz nabadzības, sociālās atstumtības un/vai ienākumu nevienlīdzības samazināšanu, palielinot iedzīvotāju rīcībā esošos tiešos un/vai netiešos ienākumus, veicot arī padziļinātu administratīvo, apsekojumu un citu statistikas datu analīzi, t.sk. izpētīt GMI saņēmēju iztikšanas stratēģijas.
Atslēgas vārdi

Nabadzība un sociālā atstumtība, sociālā iekļaušana, minimālie ienākumi, ienākumu nevienlīdzība.