Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē

Veids
ES fondu finansēts pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Valsts pārvaldes attīstība
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis
Noteikt 3.4.2. SAM ietvaros īstenotā 3.4.2.1. pasākuma (2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.1. pasākums “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās”) ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi identificēto valsts pārvaldes problēmu risināšanā, uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādes pilnveidošanā, kā arī korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanās priekšnosacījumu radīšanā.
Atslēgas vārdi

Valsts pārvalde, valsts pārvaldē nodarbināto profesionālā pilnveide, uzņēmējdarbības vide, korupcijas novēršana, ēnu ekonomikas mazināšana