Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālās atstumtības mazināšanu izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir veikt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. personām ar multipliem traucējumiem un personām vecumā virs 55 gadiem, satura, sniegšanas veida, pieejamības un ietekmes uz dzīves kvalitāti izvērtējumu. Pētījuma uzdevumi iekļauj sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības, atbilstības, pieprasījuma, kvalitātes un mērķa grupām nenodrošināto vajadzību izvērtējumu. Kā arī izvērtējumu par dzīves kvalitātes mērīšanas instrumentu izmantošanu politikas ietekmes noteikšanai uz mērķa grupas pārstāvjiem, un atbalsta intensitātes skalas atbilstību, un izmantošanu Latvijas situācijā. Pētījuma darba uzdevumi skar arī neformālajiem aprūpētājiem (ģimenēm, radiniekiem) nodrošināmo atbalstu, lai mazinātu risku viņu izslēgšanai no darba tirgus un izdegšanu. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, pētnieki sniedz priekšlikumus mērķtiecīgiem pasākumiem minēto pakalpojumu pieejamības, ietekmes uz dzīves kvalitāti, efektivitātes un ilgtspējas uzlabošanai Latvijā
Atslēgas vārdi

Personas ar multipliem traucējumiem; personas virs 55 gadiem; sociālie pakalpojumi; aktīva un kvalitatīva dzīves kvalitātes kritēriji