Komersantu, nevalstisko organizāciju,sabiedrības salīdzinošais vērtējums uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administratīvā sloga mazināšanas jomā

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts administrācijas skola (VAS)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Veikt salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas jomā, apzinot komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības (iedzīvotāju) viedokli, ar mērķi - noskaidrot nepieciešamās izmaiņas.
Pētījuma galvenie rezultāti: Raksturojot - kas nepieciešams valsts pārvaldes profesionālai pilnveidei uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas jomā, eksperti ne tikai runā par mācību pilnveidošanu, bet aicina arī vienkāršot normatīvos aktus, ieviest praksē esošos normatīvus, celt valsts iestāžu kapacitāti un darba efektivitāti, uzlabot informācijas apmaiņu starp iestādēm, uzlabot komunikāciju ar sabiedrību, komersantiem, pilnveidot e-pakalpojumu sistēmas u.c.