Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam pasākumu ietekmes uz CO2 emisiju samazināšanu un klimata mērķu sasniegšanu transporta sektorā Latvijā novērtēšana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķi:
1)veikt aprēķinus un izvērtējumu par klimata mērķu sasniegšanu un prognozēm transporta sektorā, ņemot vērā Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam (turpmāk - TAP2027) projektā iekļautos pasākumus un tam plānoto pieejamo finansējumu. Veikt novērtējumu – ietekmes novērtējumu uz CO2 emisijām Latvijā transporta sektorā;
2) veikt novērtējumu, cik lielā mērā ar TAP2027 iekļautajiem pasākumiem tiek sasniegts izvirzītais rezultatīvais rādītājs par SEG emisiju samazinājumu 28%, kas salāgots ar NEKP2030 SEG emisiju prognožu ziņojumu, un kā TAP2027 nodrošina NEKP2030 (apstiprināts Ministru kabinetā 2020.gada 4.februārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.46) iekļauto pasākumu un aprēķināto prognožu trajektorijas izpildīšanu;
3)novērtēt plānoto TAP2027 pasākumu papildinošo devumu gaisa kvalitāti ietekmējošo emisiju samazināšanai.
Izmaksas: 9860.00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
Atslēgas vārdi

Transports, modernā degviela