Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam pasākumu ietekmes uz CO2 emisiju samazināšanu un klimata mērķu sasniegšanu transporta sektorā Latvijā novērtēšana

Veids
Pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķi:
1)veikt aprēķinus un izvērtējumu par klimata mērķu sasniegšanu un prognozēm transporta sektorā, ņemot vērā Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam (turpmāk - TAP2027) projektā iekļautos pasākumus un tam plānoto pieejamo finansējumu. Veikt novērtējumu – ietekmes novērtējumu uz CO2 emisijām Latvijā transporta sektorā;
2) veikt novērtējumu, cik lielā mērā ar TAP2027 iekļautajiem pasākumiem tiek sasniegts izvirzītais rezultatīvais rādītājs par SEG emisiju samazinājumu 28%, kas salāgots ar NEKP2030 SEG emisiju prognožu ziņojumu, un kā TAP2027 nodrošina NEKP2030 (apstiprināts Ministru kabinetā 2020.gada 4.februārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.46) iekļauto pasākumu un aprēķināto prognožu trajektorijas izpildīšanu;
3)novērtēt plānoto TAP2027 pasākumu papildinošo devumu gaisa kvalitāti ietekmējošo emisiju samazināšanai.
Izmaksas: 9860.00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
Atslēgas vārdi

Transports, modernā degviela