Vienotās tiesu prakses apkopojums

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Tiesu administrācija (TA)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Projekta ietvaros ir izstrādāts vienotās tiesu prakses apkopojums (turpmāk – Apkopojums) par divu Eiropas Padomes pamatlēmumu - 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā un 2008/947/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai - izmantošanu Latvijā un partnervalstīs (Lietuvā, Horvātijā).
Apkopojuma mērķis ir veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt minēto Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu. Apkopojuma apakšmērķis ir izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju, izpildot sodu, ko noteikušas gan Latvijas tiesas, gan citas ES dalībvalsts tiesu iestādes un veicināt savstarpējo sadarbību krimināllietās.
Atslēgas vārdi

Tiesu prakse, krimināllietas, Latvijas tiesas, sods, vienota tiesu prakse