Apsaimniekošanas plānu sagatavošana Daugavpils novada ezeriem - Vīragnas un Kumbuļu

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija
Daugavpils novada dome
Pētījuma mērķis
Projekta mērķis ir sagatavot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus diviem Daugavpils novada ezeriem, kuros
zvejas tiesības pieder valstij - Demenes pagasta Kumbuļu ezeram (agrāk - Līdumnieku pagasta teritorija) un
Dubnas pagasta Vīragnas ezeram. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezera
apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli,
pamatotu licencētās zvejas nolikumu Vīragnas ezera gadījumā.
Atslēgas vārdi

Ezeri, apsaimniekošana, zveja