Pētījums “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums”

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir izvērtēt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - konvencija) ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības efektīvas un ilgtspējīgas invaliditātes politikas attīstībai.
Atslēgas vārdi

Konvencija, invaliditāte, vienlīdzība