Pētījums “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums”

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir izvērtēt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - konvencija) ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības efektīvas un ilgtspējīgas invaliditātes politikas attīstībai.