Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija
Līvānu novada dome
Pētījuma mērķis
Pētījumā “Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” ir analizētas pašvaldības tiesības noteikt regulējumu azartspēļu jomā Līvānu novadā, ievērojot un sabalansējot komersantu tiesības sniegt komercpakalpojumus, indivīda cilvēktiesības brīvi rīkoties ar saviem resursiem un sabiedrības intereses mazināt sociālos un veselības riskus un novērst indivīdu iespējamo atkarību rašanos no azartspēlēm.
Pētījuma ietvaros ir analizēts azartspēļu zāļu un sabiedrisku objektu izvietojums un cilvēku plūsma Līvānu pilsētā, apzinātas iedzīvotāju riska grupas un problemātiskie spēlētāji, azartspēļu jomas pakalpojumu ietekme uz pašvaldības budžetu (ieņēmumi, sociālā budžeta izdevumi atkarību novēršanai un risku profilaksei) un ietekme uz sabiedrības veselību, drošību, uzņēmējdarbības nozarēm (tūrismu), nodarbinātību un Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Pētījumā apskatīta citu Latvijas pašvaldību pieredze atļauju izsniegšanā azartspēļu zāļu atvēršanai savā administratīvajā teritorijā, tiesu nolēmumi, ar azartspēļu problemātiku saistītie pētījumi un publikācijas, Līvānu novada saistošie noteikumi, kā arī valsts politika un valsts normatīvais regulējums.
Balstoties uz pētījuma secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi turpmākajai Līvānu novada domes rīcībai azartspēļu jomas regulēšanā Līvānu novadā.
Atslēgas vārdi

Azartspēles; izlozes; spēļu zāles