Makroekonomiskais un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējums

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir izstrādāt pētījumu, kurā veikta fiskālajai plānošanai izmantoto Finanšu ministrijas makroekonomisko un budžeta prognožu ex-post analīze.
Ex-post izvērtējums ir veikts par Finanšu ministrijas sagatavotajām makroekonomiskajām un budžeta prognozēm, izvērtējot to atbilstību faktiskajai izpildei.
Salīdzināšanai tika izmantotas makroekonomiskās un budžeta prognozes, uz kuru pamata ir apstiprināta Stabilitātes programma (t-1) un ir pieņemts gadskārtējais valsts budžeta likums (t-1), un faktiskie izpildes rādītāji (t+1).
Izvērtējums tika veikts par četru gadu laika periodu no 2015. – 2018. gadam t.i. par prognozēm, uz kuru pamata ir izstrādāts 2015. gada valsts budžeta likums, 2016. gada valsts budžeta likums, 2017. gada valsts budžeta likums un 2018. gada valsts budžeta likums.
Pētījums ir ierobežots attiecībā uz prognožu un faktiskās izpildes atšķirību skaitlisko analīzi. Izvērtējuma ietvaros nav paredzēta Finanšu ministrijas prognozēšanas metodoloģijas vai prognožu izstrādes procesu vērtēšana, jo Finanšu ministrija jau praksē nodrošina makroekonomisko un budžeta prognožu metodoloģisko un procesuālo kļūdu analīzi un piemēro attiecīgus risinājumus gadījumos, ja tiek konstatētas būtiskas novirzes starp prognozētajām vērtībām un faktisko izpildi.
Atslēgas vārdi

Makroekonomika; fiskālā politika; valsts budžets