Ieteikumu izstrāde ES fondu ieguldījumu komunikācijas plānošanā - pētījums par IZM mērķauditoriju motivējošiem un barjerfaktoriem informācijas uztverei

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Veikt analīzi par lēmumu pieņemšanas procesu izglītības ieguvē un tā ietekmējošajiem faktoriem. Pētījuma saturā un mērķgrupu izvēlē jāakcentē ES fondu finansēto programmu un pasākumu ietekme uz izglītības ieguves lēmumiem. Kombinējot kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes, iegūt padziļinātu ieskatu tālākās izglītības ieguves lēmuma pieņemšanas procesā gan jauniešu vidū, gan viņus ietekmējošās mērķgrupās (vecāki, skolotāji). Analizēt jauniešiem pieejamo informāciju, jauniešu vidū pastāvošos priekšstatu, būtiskākos lēmumu pieņemšanas ietekmētājus u.c. saistītus aspektus kontekstā ar ES fondu veiktajām investīcijām izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācijā un mācību satura attīstībā atbilstoši šodienas darba tirgus prasībām.
Atslēgas vārdi

ES fondu investīcijas izglītībā; jauniešu vērtības; jauniešu izvēle izglītības ieguves procesā; jauniešu un to ietekmējošo mērķgrupu – (vecāki, skolotāji ) vērtības; izglītības atbilstība darba tirgus prasībām; profesionālās izglītības infrastruktūra; studiju programmu modernizācija.