Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir izvērtēt sociālās atstumtības riskam pakaļauto mērķa grupu iespējas darba tirgū, iezīmēt galvenos atbalsta pasākumus un rīcības virzienus, kas sekmē noteiktās mērķa grupas nodarbinātību un integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, ka arī sniegt priekšlikumus politikas pasākumu pilnveidei.
Pētījumā plānots:
1. Izvērtēt pasīvās un aktīvās darba tirgus politikas ietekmi uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā,
2. Izvērtēt pasākumu, kas noteikti Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam (12.05.2015. MK rīk. Nr.244 (prot. Nr.23 21.§)), īstenošanā paveikto;
3. Pamatnostādnēs iekļauto aktivitāšu ietekmi uz noteiktā mērķa (nodrošināt, lai ilgstošais bezdarba līmenis līdz 2020. gadam un ilgtermiņā nepārsniegtu 15 % no visiem bezdarbniekiem un 2,5 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) sasniegšanu;
4. Sniegt ieteikumus nepieciešamajiem rīcībpolitikas grozījumiem.
Atslēgas vārdi

Darba tirgus, aktīvā darba tirgus politika, bezdarbnieki, ilgstošais bezdarbs, bezdarbnieku apmācības, nodarbinātība, bezdarbs