Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (1.kārta)

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Kultūras ministrija (KM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
1) Iezīmēt kultūras un radošo industriju (KRI) nozares mērķus un uzdevumus, kā arī ieskicēt nozares darba tirgus attīstības tendences un prognozes, pārskatot Eiropas Savienības (ES) un Latvijas kultūrpolitikas dokumentus un līdzšinējos pētījumus kultūrizglītības un ar to saistītās darba tirgus jomās.
2) Definēt kultūras nozares un radošo industriju darba tirgu, raksturot šī Latvijas darba tirgus specifiku un attīstību, ņemot vērā kultūras attīstības tendences.

Pētījuma 2.kārta - Pētījums "Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte", 2018.g. nodevums
Atslēgas vārdi

Kultūras un radošā industrija; darba tirgus; kultūrizglītība; kultūras attīstības tendences