Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), sociāli ekonomiskais novērtējums, biotopi, vides aizsardzība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Būvniecības valsts kontroles birojs

Noskaidrot sabiedrības viedokli par BIS e-pakalpojumu izmantošanu. Noskaidrot sabiedrības informētību par BIS e-pakalpojumiem un apmierinātību ar šiem pakalpojumiem.
Veikt BIS e-pakalpojumu mērķauditorijas analīzi; vērtēt BIS e-pakalpojumu saņēmēju apmierinātības līmeni un identificēt BIS klientu grupas un to vajadzības.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija (KM)
Pētījuma mērķis:Izvērtēt un sniegt rekomendācijas par mediju atbalsta programmu ietekmi uz mediju vides daudzveidību un kvalitāti (Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020.gadam īstenošanas plāna 1.1.3., 1.4.1, 1.4.2., 1.5.1. pasākumi).
Atslēgvārdi:

mediju atbalsta programmas; ietekme uz mediju vides daudzveidību; ietekme uz mediju kvalitāti; pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija (KM)
Pētījuma mērķis:Apzināt un detalizēti analizēt muzeju (valsts, pašvaldību, autonomo, privāto) līdzšinējo praksi sabiedrības dažādu mērķgrupu piesaistīšanā un līdzdalībā, vērtējot muzeju auditorijas izmaiņas pēdējo 10 (desmit) gadu laika periodā, definējot būtiskākos izaicinājumus muzeju auditorijas attīstībā vidējā un ilgtermiņā. Izstrādāt rekomendācijas (metodiku) muzeju darba kvalitātes un muzeju nozares ilgtermiņa sabiedriskās ietekmes analīzei.
Atslēgvārdi:

muzeji; muzeju loma sabiedrībā; muzeju apmeklējums

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Realizēt piecu epidemioloģisko indikatoru ieviešanu datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai, saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (ENNUC) prasībām.

Apakšmērķi:
Iegūt informāciju par psihoaktīvo vielu lietošanas izplatību notiesāto vidū, kā arī lietojamo narkotisko, psihotropo, toksisko vielu veidiem. Veikt izpēti par notiesāto narkotisko, psihotropo vielu pārdozēšanas pieredzi un saslimstību ar infekcijas slimībām, kuras var iegūt, lietojot narkotiskas, psihotropas vielas injekciju veidā. Noskaidrot notiesāto viedokli par pasākumiem, ko var realizēt, lai ierobežotu narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Atslēgvārdi:

Ģimenes dzīves plānošana un bērna ienākšana ģimenē; atbalsts vecāku pienākumu īstenošanā; ģimenes staibilitāte; ārpusģimenes aprūpe.

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Atslēgvārdi:

maksātnespējas process; maksātnespējas administratori

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme uz vidi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, dzimumu līdztiesība, personu ar invaliditāti tiesības, diskriminācijas novēršana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
71 - 80 no 2996