Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Sabiedriskās domas izvērtējums par iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības fondiem
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, informētība, sabiedrības vērtējums

Nosaukums:
Pētījums par Latvijas dalības ESFRI (Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma) konsorcijos izvērtējumu un priekšlikumiem turpmākai dalībai tajos
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Pētniecības infrastruktūra, pētniecība, konsorciji

Nosaukums:
Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma JNI, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), lietderība, efektivitāte, ietekme, jauniešu nodarbinātība

Nosaukums:
ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3.pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ieguldījumu kultūrvides attīstībā ieviešanas efektivitātes izvērtējums
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), efektivitāte, ietekme, kultūrvide

Nosaukums:
Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), sociāli ekonomiskais novērtējums, biotopi, vides aizsardzība

Nosaukums:
Sabiedriskās domas pētījums "BIS e-pakalpojumu izmantošana"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Būvniecības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Būvniecības valsts kontroles birojs
Nosaukums:
Pētījums "Maksātnespējas regulējuma novērtējums (veikto reformu vērtējums)"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Atslēgvārdi:

maksātnespējas process; maksātnespējas administratori

Nosaukums:
Ex-post pētījums Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. - 2017.gadam novērtēšanai
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Ģimenes dzīves plānošana un bērna ienākšana ģimenē; atbalsts vecāku pienākumu īstenošanā; ģimenes staibilitāte; ārpusģimenes aprūpe.

Nosaukums:
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojums
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme uz vidi

Nosaukums:
Izvērtējums, lai noteiktu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īsten. ietekmi un ieguld. uz dzim. līdzties. veicināšanu, pers. ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskrimin. novērš. un iekļauš., diskrim. novērš.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, dzimumu līdztiesība, personu ar invaliditāti tiesības, diskriminācijas novēršana

51 - 60 no 2997